ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๒   องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ณ งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. (ไม่หยุดพักเที่ยง)         -  ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่     ๒ มกราคม  - ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒         -  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่    ๒  มกราคม - ๓๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒         -  ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี...

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  - แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนพัฒนาสามปี - แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ - แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ - แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ....

ควบคุมภายใน

ควบคุมภายใน    ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔  องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ๑.แบบติดตาม ปอ.๓ ๒.แบบ ปอ.๒ ๓.แบบ ปอ.๓ ๔.แบบ ปอ.๑  ๕.หนังสือส่งการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๕ ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔  สำนักปลัด ๑.แบบติดตาม ปย.๓ ๒.แบบ ปย.๒ ๓.แบบ ปม. ๔.แบบ ปย.๓ ๕.แบบ ปย.๑     ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔  ส่วนการคลัง  แบบ ปย ๓...

องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลาศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะ ณ เทศบาลท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลาศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะ ณ เทศบาลท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล “ เปลี่ยนขยะเป็นกองทุน ร่วมสร้างชุมชน ตำบลนามาลา ให้น่าอยู่ ”

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล “ เปลี่ยนขยะเป็นกองทุน ร่วมสร้างชุมชน ตำบลนามาลา ให้น่าอยู่ ” องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย


อ.นาแห้ว อ.เลย – เมืองต้องห้ามพลาด


เมืองต้องห้าม…พลาด ! EP.03 เย็นสุด…สุขที่ “เลย” จ.เลย กับ อนันดา


อบต.นามาลาศึกษาดูงานภาคตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกผาผึ้งผาจอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : น้ำตกผาผึ้ง-ผาจอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง : ม.7 บ้านหนองสิม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : ๐-๔๒๘๑-๐๙๐๑
latitude :
longitude :
รายละเอียด : เป็นน้ำตก ๒ ชั้น มีจุดชมวิวสามารถมองเห็นหมู่บ้านใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถทุกชนิด และเดินทางด้วยเท้าประมาณ ๒๐๐ เมตร

.

.

11121314
t101519t7