รางวัลครูดีเด่น ครั้งที่ ๖๒ประจำปี ๒๕๖๑ นางรุ่งทิพย์ ปานาราช ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด