ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๒

0
616

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

ประจำปี ๒๕๖๒

 

งค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ขอเชิยื่งรษี

ณ จัดเก็ด้ ส่ารลัง อค์ริส่นตำนามาลา 

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ (ม่ยุพัที่)

        –  ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีได้ตั้งต่วันที่

    ๒ มกราคม  – ๓๐  มษายน  ๒๕๖๒

        –  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่

   ๒  มกราคม – ๓๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

        –  ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ตั้งแต่วันที่   ๒ มกราคม –

   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒

              –  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ รือ  

               กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ารถขอต่ออายุล่วงหน้าได้ก่อน

               ๓๐ วัน ก่อนวันหมดอายุ ตั้งแต่วันที่ ๒   มกราคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป


 

้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ กิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น

เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

  

. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อความของป้าย จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่ หรือที่เปลี่ยนแปลงข้อความของป้ายใหม่

. การชำระเงินค่าภาษี

๒.๑ ผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายต้องชำระค่าภาษี ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

๒.๒ กรณีที่เจ้าของป้ายยื่นแบบ (ภ.ป.๑) แสดงรายการไว้ถูกต้องครบถ้วน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องจะแจ้งการประเมิน และชำระภาษีในวันที่ยื่นแบบฯ ได้

 

. อัตราค่าภาษีป้าย

ป้ายประเภทที่ ๑ หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา ๓ บาทต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภทที่ ๒ หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และ เครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา ๒๐ บาทต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภทที่ ๓ หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่ามีภาพ หรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ หรือ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา       ๔๐ บาทต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราต่ำกว่าป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้เสียค่าภาษี ป้ายละ ๒๐๐ บาท

 

. การไม่ยื่นแบบ และชำระภาษีภายในกำหนด

– ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี

– ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระเงินค่าภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ ๒ ของค่าภาษี

– ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานประกอบ  การค้า หรือประกอบกิจการ

 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ที่ดินทุกประเภทที่มีเอกสารสิทธ์ ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่า หรือมีสิ่งปลูกสร้างอยู่หรือไม่ และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัยให้ผ่อนเช่า หรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่นั้นนอกจากพื้นที่ที่ดินทั่วๆ ไป แล้วยังหมายความรวมถึง พื้นที่ที่เป็นภูเขา และแม่น้ำด้วย

 

. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.๕) ณ   ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ทุกรอบระยะเวลา ๔ ปี กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิม เปลี่ยนแปลง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง

. การชำระเงินค่าภาษี

ู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี

 

. อัตราค่าภาษีป้าย

กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินค่าภาษี

กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อเดือน ของจำนวนเงินค่าภาษี

ลักฐานที่ต้องนำไปชำระภาษีท้องถิ่น

. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น

– โฉนดที่ดิน น.ส.๓ , น.ส.๒ , ส.ค.๑ หรืออื่นๆ (กรณีเสียภาษีบำรุงท้องที่)

– ใบอนุญาตปลูกสร้าง , สำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานการซื้อขายหรือจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี) หรือหลักฐานอื่นๆ แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง (กรณีเสียภาษีโรงเรือน  และที่ดิน)

– ภาพถ่าย หรือรูปแบบขนาดความกว้าง ยาว และลักษณะข้อความของป้าย (กรณีเสียภาษีป้าย)

. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้ายที่เคยชำระภาษีฯ ไว

. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

. หนังสือแจ้งจากสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา

. การชำระภาษีอาจชำระโดย

– เงินสด ชำระที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง

 

 

. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

.๑ ผู้รับการประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ของทุกปี

.๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบพิมพ์ ภ.ร.ด.๒ จากผู้รับประเมินแล้ว จะตรวจสอบความ

ถูกต้อง และประเมินค่าภาษีโรงเรือนฯ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแบบพิมพ์ ภ.ร.ด.๒

.๓ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้รับประเมินแสดงรายการเพิ่มเติม ละเอียดยิ่งขึ้น หรือเรียกให้นำพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการนั้น    ผู้รับประเมิน ต้องรีบดำเนินการ ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

. การชำระเงินค่าภาษี

เมื่อผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.๘) จะต้องชำระ   ค่าภาษี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา  ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการ ประเมิน

. การอุทธรณ์ภาษี

กรณีที่ผู้รับประเมิน ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ   ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) หากผู้รับประเมินไม่ยื่นคำร้อง (ภ.ร.ด.๙) ภายในกำหนด จะหมดสิทธิ์ที่จะให้พิจารณาการประเมินให้

. อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ู้รับประเมิน จะต้องเสียค่าภาษีในอัตรา ร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี

. การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด

๕.๑ ผู้ใดละเลย ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในกำหนด ผู้นั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน ๑๐ ปี

.๒ กรณียื่นแบบไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่บริบูรณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมิน

ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปี

๕.๓ กรณีที่ผู้ประเมิน ไม่ชำระค่าภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้

) ถ้าค้างชำระไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่พ้นกำหนดให้เพิ่ม ร้อยละ ๒.๕ ของค่าภาษีที่ค้าง

) ถ้าเกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน ให้เพิ่ม ร้อยละ ๕ ของค่าภาษีที่ค้าง

) ถ้าเกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน ให้เพิ่ม ร้อยละ ๗.๕ ของค่าภาษีที่ค้าง

) ถ้าเกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือน ให้เพิ่ม ร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีที่ค้าง

ชำระภาษีตรงเวลา ช่วยพัฒนาท้องถิ่น” (โปรดเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อชำระภาษีหรือ

ค่าธรรมเนียม)

 

โดยงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา

ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ๔๒๑๗๐