ข้อมูลพื้นฐาน

0
779

   ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา

     ลักษณะทางภูมิศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านหนองหวาย  ตำบลนามาลา  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเนื้อที่โดยประมาณ ๑๒๓.๗๓  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๗๗,๓๓๑.๒๕  ไร่    สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลนามาลา เป็นหุบเขามีความลาดชันสูงมีพื้นที่ราบน้อยมีระดับความสูงของพื้นที่สูง ๑,๔๒๖  เมตร  ของความสูงระดับน้ำทะเล  และต่ำสุด  ๕๐๐  เมตร  ของระดับน้ำทะเล  มีภูเขาที่สำคัญได้แก่  ภูขัด  ภูเปือย  ภูเก้าง้อม  มีลำน้ำพึงไหลผ่านบ้านนามาลา บ้านซำทอง บ้านนาปูน  บ้านหัวด่าน  บ้านโนนสว่าง  สภาพความสมบูรณ์ทางทรัพยากรป่าไม้ยังถือว่าสมบูรณ์  มีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดกับตำบลนาพึง  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย

ทิศใต้             ติดกับตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลนาพึง  อำเภอแห้ว , ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ทิศตะวันตก      ติดกับอำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก

       ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอนาแห้ว เมื่อวันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน    พ.ศ. ๒๕๕๔    พบว่า  ตำบลนามาลา  .มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๓,๐๖๖ .คน  จำแนกเป็นชาย  ๑,๕๗๒  คน  หญิง ๑,๕๙๔  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย                คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๘๓๙  ครัวเรือน  ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ

หมู่

บ้าน

หมู่บ้าน

/ชุมชน

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ครัว

เรือน

ชาย

หญิง

รวม

ครัว

เรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านนามาลา

๘๕

๑๓๕

๑๓๖

๒๗๑

๘๘

๑๓๓

๑๓๙

๒๗๒

บ้านหัวด่าน

๘๔

๑๗๑

๑๖๖

๓๓๗

๘๔

๑๗๓

๑๖๗

๓๔๐

บ้านนาปูน

๔๑

๘๒

๖๘

๑๕๐

๔๑

๘๔

๖๘

๑๕๒

บ้านซำทอง

๑๑๑

๒๒๗

๒๒๖

๔๔๘

๑๑๑

๒๒๙

๒๒๒

๔๕๑

บ้านหนองหวาย

๑๓๒

๒๒๖

๒๑๒

๔๓๘

๑๓๒

๒๓๐

๒๑๒

๔๔๒

บ้านโคก

๒๐๑

๔๐๐

๓๖๐

๗๗๐

๒๐๑

๔๑๖

๓๖๑

๗๗๗

บ้านหนองสิม

๑๓๔

๒๓๑

๒๔๒

๔๗๓

๑๓๕

๒๒๘

๒๓๗

๔๖๕

บ้านโนนสว่าง

๕๐

๘๑

๙๑

๑๗๒

๕๐

๗๙

๘๘

๑๖๗

รวม

๗๙๔

,๕๖๓

,๔๙๖

,๐๕๙

๗๙๕

,๕๗๒

,๔๙๔

,๐๖๖

ที่มา :  สำนักงานทะเบียนอำเภอนาแห้ว  ณ  เดือนกันยายน   ๒๕๕๔ 

ลักษณะการประกอบอาชีพ

ประชาชนร้อยละ ๙๐   ขององค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา  .ประกอบอาชีพ.เกษตรกรรมทั้งนี้   เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ   การเพาะปลูก /การเลี้ยงสัตว์ /การประมง      เป็นต้น

เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี………………..-……………………….บาท  ฯลฯ

     สถิติการเกิดสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา   (ประวัติการเกิดภัยเรียงตามระดับความรุนแรงของภัยจากมากไปหาน้อย)