วิสัยทัศน์

0
280

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา  ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งสู่องค์กรแห่งการบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ”