นโยบาย

0
424
นโยบาย

                 นโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา 

            คําแถลงนโยบาย
 ของ
 นายสุรพล กมลรัตน์
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนามาลา แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนามาลา
 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนามาลา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕
 วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส์วนตําบลนามาลา

รายละเอียด