ควบคุมภายใน

0
393
ควบคุมภายใน

   ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔  องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา

๑.แบบติดตาม ปอ.๓
.แบบ ปอ.
.แบบ ปอ.
๔.แบบ ปอ.๑ 
๕.หนังสือส่งการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๕

ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔  สำนักปลัด

๑.แบบติดตาม ปย.๓
๒.แบบ ปย.๒
๓.แบบ ปม.
๔.แบบ ปย.๓
๕.แบบ ปย.๑ 

   ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔  ส่วนการคลัง

 แบบ ปย ๓ , แบบ ปม ๓ , แบบติดตาม ปย ๓ , แบบ ปย ๒ , แบบ ปม , แบบติตาม ปอ ๓  

ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔  ส่วนโยธา

๑.แบบติดตาม ปย ๓
๒.แบบ ปย ๒
๓.แบบ ปม.
๔.แบบ ปย ๓
๕.แบบ ปย ๑

คำสั่ง/บันทึกข้อความ

คำสั่งที่  ๓๓๐ ปี ๒๕๕๔  ส่วนที่ ๑

คำสั่งที่  ๓๓๐ ปี ๒๕๕๔  ส่วนที่ ๒

คำสั่งที่  ๓๓๑ ปี ๒๕๕๔         

คำสั่งที่  ๓๓๒ ปี ๒๕๕๔ 

คำสั่งที่  ๓๓๓ ปี ๒๕๕๔ 

บันทึกการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

บันทึกการรายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต