แผนพัฒนาท้องถิ่น

0
536

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 – แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนพัฒนาสามปี
– แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗
– แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘
– แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการดำเนินงาน
– แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
– แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
– แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
– แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
– แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
– แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๕ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙)
– แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔)

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
– แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลนามาลา พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.๒๕๖๒