โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ระดับตำบล

0
336

โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ระดับตำบล

วันพุธที่  ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย

20170119152917โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี