ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา
อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
(อบต.นามาลา)
          องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา เดิมเป็นสภาตำบลนามาลา ได้รับการยกฐานะเป็นองคืการบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 82 ง ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2542 จึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2542 

ประวัติบ้านนามาลา
หมู่ที่ ๑ ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ประวัติหมู่บ้าน
     ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ 2409 สมัยนั้นบ้านนามาลา ชื่อเดิมเป็นบ้านนาดอกบ้านและขึ้นอยู่กับตำบลพึง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ต่อมาเป็นชื่อเป็น บ้านนามาลา คนเฒ่าคนแก่บอกว่า มาลา หมายถึง ดอกไม้ ก็เลยเรียกว่าบ้านนามาลามาตั้งแต่นั้นมา ตอนนั้นทุรกันดารมาก ต้องเอาข้าวสารไปขายที่ด่านซ้ายต้องตื่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อตอนขากลับจะได้กลับก่อนตะวันตกดิน เพราะไม่มีไฟส่องเวลาเดินทางในระหว่างการเดินทางต้องระวังอันตรายจาก สิงห์สาลาสัตว์ บางครั้งก็ถูกงูกัดกลางทางก็มี บางคนก็เดินไปซื้อ หม้อนึ่งข้าวที่เดิน ขณะนั้นประชากรบ้านนามาลา มีประชากรประมาณ 30 กว่าครัวเรือน ชาวบ้านอยู่กัน อย่างมีความสุข อยู่กันอย่างพี่น้อง มีอะไรก็แบ่งกันกินไม่ต้องแกร่งดีชิงเด่นกัน พอถึงหน้าหนาวสาวก็ลงข่วง เข็ญฝ้ายกันก่อนวันลงข่วงก็ต้องช่วยกันขนฝืนมาไว้ เพื่อก่อกองไฟให้สว่างพอถึงเวลาข่วงหลังอาหารเย็น แล้วหนุ่มก็เป่าแคนคุยสาวลงข่วง บางคนคุยกันไปกันมาก็ได้แต่งงานกันหลายคู่ค่าสินสดก็มีตั้งแต่ 3 บาทขึ้น ไป พอแต่งงานแล้วก็มีลูกหลายคนบางคนเป็นโหล เพราะสมัยนั้นยังไม่มียาคุมกำเนิดเวลาจะคลอดลูกก็มี หมอตำแยประจำหมู่บ้าน บางคนคลอดง่าย บางคนคลอดยากตายท้องกลมก็มี หลังคลอดลูกก็อยู่ไฟโดยยา สมุนไพรมาต้มกินต้มอาบเพราะไม่มียาแผนปัจจุบันเวลาเจ็บป่วยก็ใช้ยาต้มยาฝน การดำเนินชีวิตก็อยู่อย่างมี ความมีความเรียบง่าย ชาวบ้านต้องตำข้าวเองโดยครกกระเดื่อง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ข้าวบนภูเขาพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ต้องหาบเอาโดยใช้กระบุงหาบตอนเช้าตอนเย็น บางคนก็เอาแรงกัน เวลาทำไร่สมัยก่อนต้องใช้ปุ๋ย ใช้สารเคมี ปลูกไว้ตามธรรมชาติก็ได้ผลผลิตเยอะ เพราะดินไม่เสื่อมคุณภาพ เวลาทำไร่ก็ปลูก ผัก ถั่ว แตง พริก มะเขือ ฯลฯ ก็ไม่ต้องซื้อกินอาหารป่าก็หาได้ง่าย เช่น เก้ง กวาง หมูป่า กระรอก กระแต กบ เขียด เห็ดหอม กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น


ข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอนาแห้ว โดย กศน.อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย

ลักษณะที่ตั้ง

          ตำบลนามาลา  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านหนองหวาย  ตำบลนามาลา  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  ถนนด่านวซ้าย – เหมืองแพร่ และห่างจากที่ทำการอำเภอนาแห้ว ประมาณ 17 กิโลเมตร 
  • ภูมิประเทศ
                   องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านหนองหวาย  ตำบลนามาลา  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเนื้อที่โดยประมาณ ๑๒๓.๗๓  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๗๗,๓๓๑.๒๕  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับตำบลนาพึง  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดกับตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลนาพึง  อำเภอแห้ว , ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก

สภาพภูมิประเทศ

     สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลนามาลา เป็นหุบเขามีความลาดชันสูงมีพื้นที่ราบน้อยมีระดับความสูงของพื้นที่สูง ๑,๔๒๖  เมตร  ของความสูงระดับน้ำทะเล  และต่ำสุด  ๕๐๐  เมตร  ของระดับน้ำทะเล  มีภูเขาที่สำคัญได้แก่  ภูขัด  ภูเปือย  ภูเก้าง้อม  มีลำน้ำพึงไหลผ่านบ้านนามาลา บ้านซำทอง บ้านนาปูน  บ้านหัวด่าน  บ้านโนนสว่าง  สภาพความสมบูรณ์ทางทรัพยากรป่าไม้ยังถือว่าสมบูรณ์

  • พื้นที่ป่าไม้

          ของตำบลนามาลา สภาพความสมบูรณ์ทางทรัพยากรป่าไม้ยังถือว่าสมบูรณ์

ลักษณะสังคม

  • ข้อมูลด้านสังคม

          จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอนาแห้ว เมื่อวันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน    พ.ศ. ๒๕๕๔    พบว่า  ตำบลนามาลา  .มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๓,๐๖๖ .คน  จำแนกเป็นชาย  ๑,๕๗๒  คน  หญิง ๑,๕๙๔  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย                คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๘๓๙  ครัวเรือน

จำนวนประชากรและครัวเรือนของตำบลนามาลา ประกอบด้วย
รางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๘๓๙  ครัวเรือน  ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ

หมู่

บ้าน

หมู่บ้าน

/ชุมชน

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ครัว

เรือน

ชาย

หญิง

รวม

ครัว

เรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านนามาลา

๘๕

๑๓๕

๑๓๖

๒๗๑

๘๘

๑๓๓

๑๓๙

๒๗๒

บ้านหัวด่าน

๘๔

๑๗๑

๑๖๖

๓๓๗

๘๔

๑๗๓

๑๖๗

๓๔๐

บ้านนาปูน

๔๑

๘๒

๖๘

๑๕๐

๔๑

๘๔

๖๘

๑๕๒

บ้านซำทอง

๑๑๑

๒๒๗

๒๒๖

๔๔๘

๑๑๑

๒๒๙

๒๒๒

๔๕๑

บ้านหนองหวาย

๑๓๒

๒๒๖

๒๑๒

๔๓๘

๑๓๒

๒๓๐

๒๑๒

๔๔๒

บ้านโคก

๒๐๑

๔๐๐

๓๖๐

๗๗๐

๒๐๑

๔๑๖

๓๖๑

๗๗๗

บ้านหนองสิม

๑๓๔

๒๓๑

๒๔๒

๔๗๓

๑๓๕

๒๒๘

๒๓๗

๔๖๕

บ้านโนนสว่าง

๕๐

๘๑

๙๑

๑๗๒

๕๐

๗๙

๘๘

๑๖๗

รวม

๗๙๔

,๕๖๓

,๔๙๖

,๐๕๙

๗๙๕

,๕๗๒

,๔๙๔

,๐๖๖

ที่มา :  สำนักงานทะเบียนอำเภอนาแห้ว  ณ  เดือนกันยายน   ๒๕๕๔