คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

   

นายสุรพล    กมลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา

 


นายอาทิตย์    ชานุวัตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา


นายประเสริฐ   จันทะพินิจ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา

นายไพรสัณฑ์    เสวิสิทธิ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา