สมาชิกสภา อบต.


สมาชิกสภา

 

นายเดือน  เพชรเหลี่ยม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา
(สภาชิกสภา อบต.หมู่ 2)
นายสุวรรณ   จันทะพินิจ
รองประธานสภา อบต.นามาลา
(สภาชิกสภา อบต.หมู่ 6)
  นายคำมูล   กมลรัตน์
เลขาสภา อบต. นามาลา
(สภาชิกสภา อบต.หมู่ 1)

นายดาวเวียง   ศรีคำ
สภาชิกสภา อบต.หมู่ 1 

นายเกรียงไกร   เสวิสิทธิ์
สภาชิกสภา อบต.หมู่ 2

นายธุวชิต   ศรีคำ
สภาชิกสภา อบต.หมู่ 3

นายแอ๊ด ลาวงค์ 
สภาชิกสภา อบต.หมู่ 3

นายบุญเที่ยน   บุญไชยสิทธิ์
สภาชิกสภา อบต.หมู่ 4
 
นายองอาจ   ศรีคำ
สภาชิกสภา อบต.หมู่  4

นายธนูเดช   แก้วเกษศรี

สภาชิกสภา อบต.หมู่ 5

นายสฤทธิ์   ดวงอุปะ
สภาชิกสภา อบต.หมู่ 5

นายสมทรง   กมลรัตน์
สภาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นายคำพัน   เสวิสิทธิ์
สภาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นายจุล   กมลรัตน์
สภาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายเชย   จันดาหาร
สภาชิกสภา อบต.หมู่ 8