สำนักปลัด


สำนักปลัด

นางสาวกรวิภา   สุทธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
 

พ.จ.อ.ประดิษฐ  ยศปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวขวัญหล้า   หิรนรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวอรชา  ขันติโก
นักวิชาการศึกษา

 

นางศิรินภา  เสวิสิทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวอัฉราภรร์  เสวิสิทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายสัญชัย   จำปาศรี

เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวนิภารัช   เพชรกอง
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปวีณา  สะเดาว์
ผช.นักพัฒนาชุมชน

นางสาวมลทิพย์  จันทะพินิจ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นางสาวกัญญารัตน์  สมัยคำ
ผช.นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวรัชนีพร  เสวิสิทธิ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ