กองคลัง

 


กองคลัง
นายพันพูล   สถิตย์
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวอมรรัตน์   จันดาหาร
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 

 

 

นางเบญจธันว์   เชื้อบุญมี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพรพิมล   เสวิสิทธิ์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

 

 

 

นางสาวกัญญาณัฐ  ถิ่นน้ำใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี