กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


กองการศึกษา

 

นายกิตติศักดิ์ ลือไธสง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวเพ็ญนภา สงกา
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวสันต์ จันทิหล้า
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางภัทรา ปัตตังทานัง 
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางรุ่งทิพย์  ปาณาราช 

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางพัชรี สิมารับ 
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุนันทา พยุหะ 
ครูผู้ดูแลเด็

นางแสงเดือน ดวงเกษ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

นางสาวสุนิสา สารีแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสิริภัทร บุญธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจารุดา ขึ้นภูเขียว 
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอาภาวรรณ์ ศรีผักผ่อง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเกยูร ศรีมหาพรหม 
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางศิรินทร วงศ์เวียน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิปรางค์ คุณโบราณ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางมะลิพร ทศภานนท์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางชฎารัตน์ ลิตลคร 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็

นางรุ่่งอรุณ ดวงบุตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภาพร พยุหะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก